Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab hos Green Clinic pr. 1. januar 2019. Ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om på vores hjemmeside: greenclinic.dk.Dit medlemskab hos Green Clinic er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab vil dit medlemskab kunne blive lukket. For at kunne identificere dig som medlem opbevares dine personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du meddele dette til info@greenclinic.dk. Du er som medlem ansvarlig for, at Green Clinic til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.Ved oprettelsen af et medlemskab hos Green Clinic accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også centerets regler, Green Clinics gældende regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail.

1 ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Green Clinic forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på greenclinic.dk.Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

  • Green Clinic foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.
  • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Prisændringer samt ændring i medlemsbetingelserne vil altid varsles med minimum 60 dage før en egentlig ændring vil forekomme. Ændringer vil i dette tilfælde blive slået op på greenclinic.dk samt som opslag i vores center.Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse.

2 INDMELDELSE

Du opretter dig som medlem hos Green Clinic, ved at melde dig ind online via greenclinic.dk under fanen ”Indmeldelse” eller ved fremmøde i vores center. Dit medlemskab er aktivt og gældende fra det øjeblik du har betalt. Du vil ikke modtage et fysisk medlemskort. Dit medlemsbevis er din betaling. Dit medlemskab hos Green Clinic er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8.I forbindelse med dit medlemskab skal du, oprette en betalingsaftale via en kreditkortsaftale, jf. § 6.

2.1 MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

Hvis du er under 18 år, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i vores center sammen med din værge eller en af dine forældre. I forbindelse med din indmeldelse skal begge oplyse et telefonnummer, så både du og dine forældre/værge kan kontaktes. Medlemskabet vil i dette tilfælde godkendes af dine forældre/værge, og det vil være oplysninger på dine forældre/værge som vi vil oprette dig som medlem under.Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne.

3 MEDLEMSKABER

Du kan se Green Clinics gældende medlemskaber, betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen, på greenclinic.dkGAVEKORTGavekort til Green Clinic kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

4 MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE

Hos Green Clinic tilbyder vi forskellige former for medlemskabstyper. Du kan læse om de forskellige typer af medlemskaber på greenclinic.dk. Medlemstyperne giver adgang til forskellige medlemskaber og hvert medlemskab skal til en hver tid overholdes. Du kan opgradere eller nedgradere dine medlemskaber med 30 dages varsel, alt efter om du ønsker at træne 1 x i ugen eller flere gange om ugen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores medlemskabstyper kan du altid skrive til os på info@greenclinic.dk.

5 TILMELDING OG AFMELDING AF HOLD OG AKTIVITETER HOS GREEN CLINIC

  • Med dit medlemskab hos Green Clinic kan du booke dig til forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal ske på holdsport.dk under Green Clinic. Du kan få hjælp og vejledning til oprettelse på holdsport.dk ved at følge det oplyste link ved oprettelsen eller ved fremmøde i vores center. Hvis du allerede er bruger af holdsport, kan du med din eksisterende profil tilknytte denne til et eksisterende hold. Se holdbeskrivelserne på greenclinic.dk eller i vores center.Bemærk, at deltagelse i aktiviteter eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan tage pladsen fra et andet medlem. Husk derfor altid at til- eller afmelde dig de ønskede hold.

6 BETALING

Hos Green Clinic opretter du et løbende medlemskab. Købes medlemskabet efter d. 15. i en måned, skal der yderligere også betales for næste måneds medlemskab ved oprettelsen. Hos Green Clinic er der ikke noget oprettelsesgebyr. Det betyder at hvis du opretter dig efter den 15. i en måned skal du betale halv pris for den indeværende måned, samt fuld pris for den næste måned. Herefter vil dit valgte medlemskab blive trukket fra dit betalingskort fast hver den 1. i en måned.Det er dit ansvar, at der sker rettidig betaling.

6.1 MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis din regning ikke betales rettidig udsendes en rykkerskrivelse til dig. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Green Clinic ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Green Clinic og fremvist dokumentation herfor.

7 PAUSE

Hos Green Clinic er det ikke muligt at sætte sit medlemskab på pause, vi har derimod valgt ikke at opkræve oprettelsesgebyr ved indmeldelse.

8 OPSIGELSE

  • Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab hos Green Clinic med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og mail.En opsigelse kan ske på følgende måder:
  • Ved personlig henvendelse i vores center, havelse mølle 26, 3600 Frederikssund
  • Ved at sende en mail til: info@greenclinic.dk
  • En opsigelse er gældende fra den dag Green Clinic modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Green Clinic. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Green Clinic anbefaler, at du derfor opsiger dit abonnement skriftligt ved at sende en mail til info@greenclinic.dk. Green Clinic forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned.

8.1 Ændring af medlemskab:

Du mulighed for at ændre dit medlemskab hver den 1. i en måned. 

9 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab hos Green Clinic har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet.For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Green Clinic ved at skrive til info@greenclinic.dk. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Green Clinic ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

10 CENTERETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller centerets regler, kan Green Clinic til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Centerreglerne står altid synlige i vores center, samt på de udendørs baner.

11 DOPING

Brug af stoffer omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler vil blive anmeldt til politiet.Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

12 PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Ligesom al brug af vores udstyr sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i alle aktiviteter uanset indendørs eller udendørs træning og uanset niveau. Green Clinic tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger.

13 VÆRDIGENSTANDE

Green Clinic tager ikke ansvar for genstande af værdi, men anbefaler at man opbevarer sine genstande af værdi i et aflåst skab under træning. Green Clinic tager ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.